ಮಾರ್ಗ ನಕ್ಷೆ

ಹಾಸನದಿಂದ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿಗೆ

  • ಕಿಮೀ 87 ಕಿಮೀ
  • ಸಮಯ 50 ನಿಮಿಷಗಳು

ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿಗೆ

  • ಕಿಮೀ 20 ಕಿಮೀ
  • ಸಮಯ 39 ನಿಮಿಷಗಳು