ನಿರ್ವಹಣೆ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ವಗೀಶ ಬ್ರಹ್ಮತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರಕಾಲ ಸ್ವಾಮಿ

ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ವಗೀಶ ಬ್ರಹ್ಮತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರಕಾಲ ಸ್ವಾಮಿ (ಪ್ರಸ್ತುತ) ಶ್ರೀ ಪರಕಾಲ ಮಠದ 36 ನೇ ಮಠಾಧೀಶರು.

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಘವನ್

ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು

ಶ್ರೀ ರಂಗರಾಜು

ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್

ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು

ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ರಾವ್

ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು