ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಶ್ರೀ ಭೂ ವರಾಹನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವರಾಹನಾಥ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗಂಜಿಗೆರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ - 571426
bhoovarahatemple@gmail.com
9448011535 / 9449009711

ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು

ಭೂ ವರಹನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ , ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 08691001101202222

IFSC: UBIN 0808695

ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎನ್.ಎಸ್. ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು

>

ನಕ್ಷೆ

ಮಾರ್ಗ ನಕ್ಷೆ

ಹಾಸನ ನಿಂದ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿಗೆ

  • ಕಿಮೀ 87 ಕಿಮೀ
  • ಸಮಯ 50 ನಿಮಿಷಗಳು

ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ನಿಂದ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿಗೆ

  • ಕಿಮೀ 20 ಕಿಮೀ
  • ಸಮಯ 39 ನಿಮಿಷಗಳು